Інформація

ІАС “АКТИВИ МІСТА” є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних про майнові та інші об’єкти міської території, що призначена для задоволення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування, територіальних органів державної влади і міської громади та підвищення оперативності й ефективності прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання майнового комплексу та сталого соціально-економічного розвитку міста.


У програмно-технічному аспекті ІАС “АКТИВИ МІСТА” призначена для інтегрування існуючих міських інформаційних систем у єдиний інформаційний простір шляхом запровадження єдиної архітектури програмно-технічної платформи з геоінформаційною (ГІС) складовою (ГІС), загальноміського сервера бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи, уніфікації програмних засобів створення і предметно-орієнтованих автоматизованих робочих місць для створення, актуалізації й використання інформаційних ресурсів про територіально-майновий комплекс міста, створення єдиного порталу геопросторових даних міста Миколаєва.


Інформаційні ресурси ІАС “Активи міста ” в умовах міста Миколаєва призначені для використання керівництвом міста, структурними підрозділами Миколаївської міської ради, органами місцевого самоврядування, державними територіальними органами, підприємствами, організаціями та громадянами при вирішенні таких основних завдань:


       -  прогнозування розвитку, планування і забудови міст;

       -  облік земельних ділянок, будинків і споруд та їх власників і користувачів;

-          регулювання земельних відносин на території міста та відведення земельних ділянок;

-          розміщення, проектування, будівництво і реконструкція об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення;

-          розвиток соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури;

-          визначення зон економічної та нормативної грошової оцінки земель, обґрунтування розмірів оподаткування й вартості земельних ділянок, будинків і споруд;

-          експлуатація об’єктів комунального господарства та інженерних систем життєзабезпечення населення, моніторинг стану цих об’єктів, формування програм їх розвитку і реконструкції;

-          оцінювання стану та розвитку транспортної мережі, телекомунікацій і відповідної інфраструктури, підготовки проектів розвитку транспортної мережі на території міста;

-          облік та охорона пам’яток архітектури і містобудування, регенерація історичних поселень;

-          моніторинг дотримання вимог зонінгу, умов та обмежень при забудові та іншого використання земель;

-          облік природних ресурсів та ландшафтів на території міста, планування їх використання, охорони та відтворення;

-          контроль за раціональним використанням територіальних ресурсів, аналіз реалізації затвердженої містобудівної та землевпорядної документації та інше;

-          моніторинг природних і техногенних умов ведення містобудівної діяльності на підставі результатів інженерних вишукувань;

-          екологічний моніторинг стану навколишнього середовища (фізичне, хімічне, біологічне забруднення атмосфери, ґрунту, підґрунтя, поверхневих і підземних вод з урахуванням джерел забруднення, масштабів і повторюваності);

-          визначення впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення, розробка програм поліпшення навколишнього середовища;

-          прогнозування та оцінка наслідків ухвалених рішень в сфері охорони навколишнього середовища;

-          інформаційна підтримка діяльності органів системи попередження та дій у надзвичайних ситуаціях, у тому числі створення бази даних потенційно небезпечних об’єктів природного та техногенного характеру, оцінювання та прогнозування можливого виникнення та наслідків надзвичайних ситуацій;

-          поліпшення інвестиційної привабливості території за рахунок геоінформаційної підтримки інвестиційної діяльності;

-          інформаційна підтримка розвитку туристичної привабливості та туризму на території міста;

-          районування території міста в процесі підготовки та проведення виборів, перепису населення та інших статистичних спостережень;

-          забезпечення актуальною й достовірною вихідною інформацією проектів містобудівного, землевпорядного, природоохоронного та іншого призначення щодо розвитку території міста;

-          інформування громади про стан довкілля на території міста, цільове використання територіальних ресурсів та плани розвитку міста;

-          виконання виробничих завдань різними організаціями, службами і установами, пов’язаних з інформацією щодо просторового розміщення та просторової взаємодії об’єктів і явищ на території міста.